Regulamin Wintercamp X II

WinterCamp X II jest szkoleniem, które odbędzie się w dniach 21-24.02.2019 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy, mającym na celu przybliżenie uczestnikom praktycznych zasad postępowania w trakcie zimowego wypoczynku w górach, w tym zimowego biwakowania. Organizatorem WinterCamp X II jest Polish Outdoor Group, ul. Grzegórzecka 69/13, 31-559 Kraków oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las, wpisane pod numerem 0000345949 do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (zwani dalej Organizatorem).

1. Uczestnikami WinterCamp X II mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:

a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem serwisu internetowego: www.wintercamp.org.pl

b) zostały zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w WinterCamp X II – otrzymały e-maila z potwierdzeniem zakwalifikowania,

c) uiściły opłatę za udział w WinterCamp X II kwotę 549 zł

2. Ponadto osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału w WinterCamp X II muszą przesłać organizatorowi zgodę prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób na swój udział w biwaku: „Ja (imię i nazwisko opiekuna) będący prawnym opiekunem (imię i nazwisko uczestnika) wyrażam zgodę na jego udział w organizowanym przez Polish Outdor Group oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las szkoleniu WinterCamp X II odbywającym się w dniach 21-24.02.2019 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy i biorę za niego pełną odpowiedzialność”.

3. Uczestnikami WinterCamp X II mogą być osoby, które brały udział w WinterCamp w roku 2018.

4. W przypadku dużej ilości zainteresowanych Organizator może zorganizować kolejne w sezonie zimowym 2019 edycje WinterCamp i uruchomić system zgłoszeń na nie. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.

5. Jeśli uczestnik po zakwalifikowaniu na WinterCamp X II zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:

a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 31.01.2019 r. – przysługuje zwrot 50% wartości wpisowego

b) rezygnacja nastąpi po 01.02.2019 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w WinterCamp X II – nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.

6. Każdy uczestnik WinterCamp X II przyjmuje do wiadomości, że w trakcie WinterCamp X II realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem WinterCamp X II, które ze swej natury mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy WinterCamp X II nie ponoszą odpowiedzialności.

7. Każdy uczestnik WinterCamp X II zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z WinterCamp X II bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp X II z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

8. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych WinterCamp X II jest imprezą bezalkoholową. Uczestnik spożywający alkohol lub inne środki odurzające w trakcie WinterCamp X II, a także uczestnik przybywający na WinterCamp X II pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięta z WinterCamp X II bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp X II z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. Zasada opisana powyżej (dotycząca spożywania alkoholu) nie będzie stosowana w dniu poprzedzającym oficjalne otwarcie WinterCamp X II wobec uczestników nocujących w schronisku.

9. Przystępując do udziału w WinterCamp X II uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w WinterCamp X II. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego lub wyziębienia, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do WinterCamp X II. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w WinterCamp X II. Opłata uiszczona przez uczestnika niedopuszczonego do udziału w WinterCamp X II podlega przeniesieniu na poczet WinterCamp. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.

10. W czasie WinterCamp X II każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.

11. Każdy uczestnik WinterCamp X II bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik WinterCamp X II ma prawo uzyskać za pomocą poczty elektronicznej od Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w WinterCamp X II.

12. Każdy uczestnik WinterCamp X II zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, śpiwór, materac – właściwe do użycia w terenie, w temperaturach zimowych. Szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia uczestnik może uzyskać za pomocą poczty elektronicznej od Organizatora.

13. WinterCamp X II organizowany jest w znacznej części w terenie otwartym i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych panujących w czasie WinterCamp X II. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie WinterCamp X II.

14. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać WinterCamp X II lub przerwać szkolenie, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych – w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie WinterCamp X II nie będzie możliwe lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania WinterCamp X II ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w WinterCamp X II, pomniejszoną o koszty organizacji WinterCamp X II, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania WinterCamp X II. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.

15. RODO: Uczestnik przyjmuje do wiadomości że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Woda Góry Las, ul. Strzelecka 13, 61-601 Poznań, które odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestrów zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, elektronicznej i innych zbiorach danych prowadzonych przez to Stowarzyszenie. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji WinterCamp X II oraz wydawania materiałów dokumentacyjnych i promocyjnych WinterCamp X II na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych WinterCamp X II i kolejnych tego typu przedsięwzięć Organizatorów. Odbiorcami danych będą uczestnicy WinterCamp X II, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne WinterCamp X II oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia przez Organizatora w/w materiałów nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane uczestników w Rejestrze WinterCamp X II będą przetwarzane bezterminowo. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w miejscu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, mailowo na adres Organizatora, a także materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z wyrażenia zgody na uczestnictwo w WinterCamp X II.

Partnerzy WinterCamp 2.0

title