Regulamin WinterCamp Family X

WinterCamp X Family 2019 jest szkoleniem, które odbędzie się w dniach 21-24.02.2018 r. na Turbaczu i w jego najbliższej okolicy, mającym na celu przybliżenie uczestnikom WinterCamp X Family 2019 praktycznych zasad postępowania w trakcie zimowego wypoczynku w górach, w tym zimowego biwakowania. Organizatorem WinterCamp X Family 2019 jest Polish Outdoor Group, ul. Grzegórzecka 69/13, 31-559 Kraków oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las, wpisane pod numerem 0000345949 do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (zwani dalej Organizatorem).

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od grup rodziców z dziećmi (w grupie rodzic/rodzice i minimum jedno dziecko w wieku od 6 do 16 lat). Uczestnikami WinterCamp X Family 2019 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
  • wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem serwisu internetowego: wintercamp.org.pl
  • zostały zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w WinterCamp X Family 2019 – otrzymały e-maila z potwierdzeniem zakwalifikowania,
  • uiściły opłatę za udział w WinterCamp X Family 2019 – kwotę 549 zł (w przypadku wpłaty do 30 grudnia 2018 r.) lub 599 zł (w przypadku wpłaty w terminie 1 – 31 stycznia 2019 r.)
 2. Udział osób niepełnoletnich potwierdzony musi być przedstawieniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia WinterCamp Family 2018 zgody prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób na udział w biwaku: „Ja (imię i nazwisko opiekuna) będący prawnym opiekunem (imię i nazwisko uczestnika) wyrażam zgodę na jego udział w organizowanym przez Polish Outdor Group oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las szkoleniu WinterCamp X Family 2019 odbywającym się w dniach 08-11.02.2018 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy i biorę za niego pełną odpowiedzialność”.
 3. W przypadku dużej ilości zainteresowanych imprezą WinterCamp Organizator może zorganizować kolejne w sezonie zimowym 2019 edycje WinterCamp (również równolegle do WinterCamp Family). Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.
 4. Jeśli uczestnik po zakwalifikowaniu na WinterCamp X Family 2019 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:
  • rezygnacja nastąpi pomiędzy 01 a 31.12.2018 r. – przysługuje zwrot 50% wartości wpisowego
  • rezygnacja nastąpi po 01.01.2019 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w WinterCamp X Family 2019 – nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.
  • W przypadku zachorowania dziecka przed przyjazdem i przedłożenia opinii lekarskiej potwierdzającej ten fakt oraz związanej z tym rezygnacji grupy z przyjazdu – 50% wpisowego przechodzi na poczet kolejnej edycji WinterCamp Family
 5. Każdy uczestnik WinterCamp X Family 2019 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie WinterCamp X Family 2019 realizowane będą praktyczne czynności związane z przedmiotem WinterCamp X Family 2019, które ze swej natury mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy WinterCamp X Family 2019 nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Każdy uczestnik WinterCamp X Family 2019 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z WinterCamp X Family 2019 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp Family 2018 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
 7. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych WinterCamp X Family 2019 jest imprezą bezalkoholową. Uczestnik spożywający alkohol lub inne środki odurzające w trakcie WinterCamp X Family 2019, a także uczestnik przybywający na WinterCamp X Family 2019 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięty z WinterCamp X Family 2019 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp X Family 2019 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. Zasada opisana powyżej (dotycząca spożywania alkoholu) nie będzie stosowana w dniu poprzedzającym oficjalne otwarcie WinterCamp X Family 2019 wobec uczestników nocujących w schronisku.
 8. Przystępując do udziału w WinterCamp X Family 2019 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w WinterCamp X Family 2019. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego lub wyziębienia, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do WinterCamp X Family 2019. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w WinterCamp X Family 2019. Opłata uiszczona przez uczestnika niedopuszczonego do udziału w WinterCamp X Family 2019 podlega przeniesieniu na poczet kolejnej edycji WinterCamp Family. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.
 9. W czasie WinterCamp X Family 2019 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.
 10. Każdy uczestnik WinterCamp X Family 2019 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik WinterCamp X Family 2019 ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w WinterCamp X Family 2019.
 11. Każdy uczestnik WinterCamp X Family 2019 decydujący się biwakować poza schroniskiem zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, śpiwór, materac – właściwe do użycia w terenie, w temperaturach zimowych. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia uczestnik może uzyskać w siedzibie Organizatora.
 12. WinterCamp X Family 2019 organizowany jest w znacznej części w terenie otwartym i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych panujących w czasie WinterCamp X Family 2019. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie WinterCamp X Family 2019.
 13. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać WinterCamp X Family 2019 lub przerwać je, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych – w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie WinterCamp X Family 2019 nie będzie możliwe lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania WinterCamp X Family 2019 ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w WinterCamp X Family 2019, pomniejszoną o koszty organizacji WinterCamp X Family 2019, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania WinterCamp X Family 2019. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.
 14. Uczestnictwo w WinterCamp X Family 2019 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora – o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.
 15. Uczestnictwo w WinterCamp X Family 2019 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.
 16. RODO: Uczestnik przyjmuje do wiadomości że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Woda Góry Las, ul. Strzelecka 13, 61-601 Poznań, które odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestrów zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, elektronicznej i innych zbiorach danych prowadzonych przez to Stowarzyszenie. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji WinterCamp X Family 2019 oraz wydawania materiałów dokumentacyjnych i promocyjnych WinterCamp X Family 2019 na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych WinterCamp X Family 2019 i kolejnych tego typu przedsięwzięć Organizatorów. Odbiorcami danych będą uczestnicy WinterCamp X Family 2019, osoby odwiedzające oficjalne serwisy internetowe promocyjno-informacyjne WinterCamp X Family 2019 oraz publikowane w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora oraz odbiorcy materiałów promocyjnych drukowanych w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu użycia przez Organizatora w/w materiałów nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane uczestników w Rejestrze WinterCamp X Family 2019 będą przetwarzane bezterminowo. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w miejscu zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, mailowo na adres Organizatora, a także materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe pochodzące z nagrań własnych, współorganizatorów imprez oraz materiałów prasowych ogólnodostępnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z  wyrażenia zgody na uczestnictwo w WinterCamp X Family 2019.

Partnerzy WinterCamp 2.0

title