Regulamin WinterCamp Family 2017

 1. WinterCamp Family 2017 jest szkoleniem, które odbędzie się w dniach 23-26.02.2017 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy, mającym na celu przybliżenie uczestnikom WinterCamp Family 2017 praktycznych zasad postępowania w trakcie zimowego wypoczynku w górach, w tym zimowego biwakowania. Organizatorem WinterCamp Family 2017 jest Polish Outdoor Group, ul. Grzegórzecka 69/13, 31-559 Kraków oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las, wpisane pod numerem 0000345949 do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (zwani dalej Organizatorem).
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od grup rodziców z dziećmi (w grupie rodzic/rodzice i minimum jedno dziecko w wieku od 6 do 16 lat). Uczestnikami WinterCamp Family 2017 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
  a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem serwisu internetowego: www.wintercamp.pl
  b) zostały zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w WinterCamp Family 2017 – otrzymały e-maila z potwierdzeniem zakwalifikowania,
  c) uiściły opłatę za udział w WinterCamp Family 2017 – dzieci kwotę 500 zł, rodzice kwotę 399 zł (w przypadku wpłaty do 30 października 2016r.), 419 zł (w przypadku wpłaty od 1 do 30 listopada 2016r.) lub 439 zł (w przypadku wpłaty od 1 grudnia 2016 r.)
  Udział osób niepełnoletnich potwierdzony musi być przedstawieniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia WinterCamp Family 2017 zgodą prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób na udział w biwaku: „Ja (imię i nazwisko opiekuna) będący prawnym opiekunem (imię i nazwisko uczestnika) wyrażam zgodę na jego udział w organizowanym przez Polish Outdor Group oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las szkoleniu WinterCamp Family 2017 odbywającym się w dniach 23-26.02.2017 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy i biorę za niego pełną odpowiedzialność”.
 3. W przypadku dużej ilości zainteresowanych Organizator może zorganizować kolejne w sezonie zimowym 2017 edycje WinterCamp Family i uruchomić system zgłoszeń na nie. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.
 4. Jeśli uczestnik po zakwalifikowaniu na WinterCamp Family 2017 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:
  a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 30.11.2016 r. – przysługuje zwrot 90% wartości wpisowego
  b) rezygnacja nastąpi pomiędzy 01 a 31.12.2016 r. – przysługuje zwrot 50% wartości wpisowego
  c) rezygnacja nastąpi po 01.01.2017 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w WinterCamp Family 2017 – nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.
  d) W przypadku zachorowania dziecka przed przyjazdem i przedłożeniu opinii lekarskiej potwierdzającej ten fakt oraz związanej z tym rezygnacji grupy z przyjazdu 50% wpisowego przechodzi na poczet WinterCamp Family 2018 
 5. Każdy uczestnik WinterCamp Family 2017 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie WinterCamp Family 2017 realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem WinterCamp 2017, które ze swej natury mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy WinterCamp 2017 nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Każdy uczestnik WinterCamp Family 2017 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z WinterCamp Family 2017 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp Family 2017 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
 7. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych WinterCamp Family 2017 jest imprezą bezalkoholową. Uczestnik spożywający alkohol, lub inne środki odurzające w trakcie WinterCamp Family 2017, a także uczestnik przybywający na WinterCamp Family 2017 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięta z WinterCamp Family 2017 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp Family 2017 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. Zasada opisana powyżej (dotycząca spożywania alkoholu) nie będzie stosowana w dniu poprzedzającym oficjalne otwarcie WinterCamp Family 2017 wobec uczestników nocujących w schronisku..
 8. Przystępując do udziału w WinterCamp Family 2017 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w WinterCamp Family 2017. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego lub wyziębienia, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do WinterCamp Family 2017. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w WinterCamp Family 2017. Opłata uiszczona przez uczestnika niedopuszczonego do udziału w WinterCamp Family 2017 podlega przeniesieniu na poczet WinterCamp Family 2018. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.
 9. W czasie WinterCamp Family 2017 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.
 10. Każdy uczestnik WinterCamp Family 2017 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik WinterCamp Family 2017 ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w WinterCamp Family 2017.
 11. Każdy uczestnik WinterCamp Family 2017 decydujący się biwakować poza schroniskiem zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, śpiwór, materac – właściwe do użycia w terenie, w temperaturach zimowych. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia uczestnik może uzyskać w siedzibie Organizatora.
 12. WinterCamp Family 2017 organizowany jest w znacznej części w terenie otwartym i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych istniejących w czasie WinterCamp Family 2017. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie WinterCamp Family 2017.
 13. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać WinterCamp Family 2017 lub przerwać je, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych – w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie WinterCamp Family 2017 nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania WinterCamp Family 2017 ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w WinterCamp Family 2017, pomniejszoną o koszty organizacji WinterCamp Family 2017, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania WinterCamp Family 2017. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.
 14. Uczestnictwo w WinterCamp Family 2017 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora – o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.
 15. Uczestnictwo w WinterCamp Family 2017 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.

Partnerzy WinterCamp 2017

WinterCamp16