Regulamin WinterCamp 2018

WinterCamp 2018 jest szkoleniem, które odbędzie się w dniach 15-18.02.2018 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy, mającym na celu przybliżenie uczestnikom praktycznych zasad postępowania w trakcie zimowego wypoczynku w górach, w tym zimowego biwakowania. Organizatorem WinterCamp 2018  jest Polish Outdoor Group, ul. Grzegórzecka 69/13, 31-559 Kraków oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las, wpisane pod numerem 0000345949 do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (zwani dalej Organizatorem).
1. Uczestnikami WinterCamp 2018 mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem serwisu internetowego: www.wintercamp.org.pl
b) zostały zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w WinterCamp 2018  – otrzymały e-maila z potwierdzeniem zakwalifikowania,
c) uiściły opłatę za udział w WinterCamp 2018 kwotę 499 zł (w przypadku wpłaty do 31 października 2017r.), 549 zł (w przypadku wpłaty od 1 do 30 listopada 2017r.) lub 599 zł (w przypadku wpłaty od 1 grudnia 2017 r.)
2. Ponadto osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału w WinterCamp 2018 muszą przesłać organizatorowi zgodę prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób na swój udział w biwaku: „Ja (imię i nazwisko opiekuna) będący prawnym opiekunem (imię i nazwisko uczestnika) wyrażam zgodę na jego udział w organizowanym przez Polish Outdor Group oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las szkoleniu WinterCamp 2018 odbywającym się w dniach 15-18.02.2018 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy i biorę za niego pełną odpowiedzialność”.
3. Uczestnikami WinterCamp 2018 nie mogą być osoby, które brały udział w WinterCamp w roku 2017 lub 2016.
4. W przypadku dużej ilości zainteresowanych Organizator może zorganizować kolejne w sezonie zimowym 2018 edycje WinterCamp (także równolegle z WinterCamp Family) i uruchomić system zgłoszeń na nie. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w takim przypadku technicznych zmian do niniejszego regulaminu.
5. Jeśli uczestnik po zakwalifikowaniu na WinterCamp 2018 zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:
a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 30.11.2017 r. – przysługuje zwrot 90% wartości wpisowego
b) rezygnacja nastąpi pomiędzy 01 a 31.12.2017 r. – przysługuje zwrot 50% wartości wpisowego
c) rezygnacja nastąpi po 01.01.2018 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w WinterCamp 2018  – nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.
6. Każdy uczestnik WinterCamp 2018 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie WinterCamp 2018  realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem WinterCamp 2018, które ze swej natury mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy WinterCamp 2018 nie ponoszą odpowiedzialności.
7. Każdy uczestnik WinterCamp 2018 zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z WinterCamp 2018 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp 2018 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
8. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych WinterCamp 2018 jest imprezą bezalkoholową. Uczestnik spożywający alkohol lub inne środki odurzające w trakcie WinterCamp 2018, a także uczestnik przybywający na WinterCamp 2018 pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięta z WinterCamp 2018 bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp 2018 z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. Zasada opisana powyżej (dotycząca spożywania alkoholu) nie będzie stosowana w dniu poprzedzającym oficjalne otwarcie WinterCamp 2018 wobec uczestników nocujących w schronisku..
9. Przystępując do udziału w WinterCamp 2018 uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w WinterCamp 2018. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego lub wyziębienia, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do WinterCamp 2018. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w WinterCamp 2018. Opłata uiszczona przez uczestnika niedopuszczonego do udziału w WinterCamp 2018 podlega przeniesieniu na poczet WinterCamp 2019. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.
10. W czasie WinterCamp 2018 każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.
11. Każdy uczestnik WinterCamp 2018 bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik WinterCamp 2018 ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w WinterCamp 2018.
12. Każdy uczestnik WinterCamp 2018 zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, śpiwór, materac – właściwe do użycia w terenie, w temperaturach zimowych. Szczegółowe informacje o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia uczestnik może uzyskać w siedzibie Organizatora.
13. WinterCamp 2018 organizowany jest w znacznej części w terenie otwartym i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych panujących w czasie WinterCamp 2018. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie WinterCamp 2018.
14. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać WinterCamp 2018 lub przerwać je, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych – w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie WinterCamp 2018 nie będzie możliwe lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania WinterCamp 2018 ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w WinterCamp 2018, pomniejszoną o koszty organizacji WinterCamp 2018, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania WinterCamp 2018. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.
15. Uczestnictwo w WinterCamp 2018 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora – o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.
16. Uczestnictwo w WinterCamp 2018 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.

Partnerzy WinterCamp 2.0

title