Regulamin WinterCamp 2017 II

 1. WinterCamp 2017 II edycja (dalej WinterCamp 2017 II) – jest szkoleniem, które odbędzie się w dniach 20-23.02.2017 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy, mającym na celu przybliżenie uczestnikom WinterCamp 2017 II praktycznych zasad postępowania w trakcie zimowego wypoczynku w górach, w tym zimowego biwakowania. Organizatorem WinterCamp 2017 II jest Polish Outdoor Group, ul. Grzegórzecka 69/13, 31-559 Kraków oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las, wpisane pod numerem 0000345949 do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (zwani dalej Organizatorem).
 2. Uczestnikami WinterCamp 2017 II mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
  a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem serwisu internetowego: www.wintercamp.org.pl
  b) zostały zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w WinterCamp 2017 II – otrzymały e-maila z potwierdzeniem zakwalifikowania,
  c) uiściły opłatę za udział w WinterCamp 2017 II kwotę 419 zł (w przypadku wpłaty do 30 listopada 2016r.) lub 439 zł (w przypadku wpłaty od 1 grudnia 2016 r.)
  Ponadto osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału w WinterCamp 2017 II muszą przesłać organizatorowi zgodę prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób na swój udział w biwaku: „Ja (imię i nazwisko opiekuna) będący prawnym opiekunem (imię i nazwisko uczestnika) wyrażam zgodę na jego udział w organizowanym przez Polish Outdor Group oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las szkoleniu WinterCamp 2017 II odbywającym się w dniach 20-23.02.2017 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy i biorę za niego pełną odpowiedzialność”.
 3. Uczestnikami WinterCamp 2017 II nie mogą być osoby, które brały udział w WinterCamp w roku 2015, 2016 lub 2017.
 4. Jeśli uczestnik po zakwalifikowaniu na WinterCamp 2017 II zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:
  a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 30.11.2016 r. – przysługuje zwrot 90% wartości wpisowego
  b) rezygnacja nastąpi pomiędzy 01 a 31.12.2016 r. – przysługuje zwrot 50% wartości wpisowego
  c) rezygnacja nastąpi po 01.01.2017 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w WinterCamp 2017 II – nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.
 5. Każdy uczestnik WinterCamp 2017 przyjmuje do wiadomości, że w trakcie WinterCamp 2017 II realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem WinterCamp 2017 II, które ze swej natury mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy WinterCamp 2017 II nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Każdy uczestnik WinterCamp 2017 II zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora może zostać usunięta z WinterCamp 2017 II bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp 2017 II z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
 7. Ze względów bezpieczeństwa uczestników i ze względów edukacyjnych WinterCamp 2017 II jest imprezą bezalkoholową. Uczestnik spożywający alkohol, lub inne środki odurzające w trakcie WinterCamp 2017 II, a także uczestnik przybywający na WinterCamp 2017 II pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięta z WinterCamp 2017 II bez zwrotu wpisowego. Osobie usuniętej z WinterCamp 2017 II z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. Zasada opisana powyżej (dotycząca spożywania alkoholu) nie będzie stosowana w dniu poprzedzającym oficjalne otwarcie WinterCamp 2017 II wobec uczestników nocujących w schronisku.
 8. Przystępując do udziału w WinterCamp 2017 II uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w WinterCamp 2017 II. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego lub wyziębienia, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do WinterCamp 2017 II. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w WinterCamp 2017 II. Opłata uiszczona przez uczestnika niedopuszczonego do udziału w WinterCamp 2017 II podlega przeniesieniu na poczet WinterCamp 2018. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.
 9. W czasie WinterCamp 2017 II każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.
 10. Każdy uczestnik WinterCamp 2017 II bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik WinterCamp 2017 II ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w WinterCamp 2017 II.
 11. Każdy uczestnik WinterCamp 2017 II zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, śpiwór, materac – właściwe do użycia w terenie, w temperaturach zimowych. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia uczestnik może uzyskać w siedzibie Organizatora.
 12. WinterCamp 2017 II organizowany jest w znacznej części w terenie otwartym i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych istniejących w czasie WinterCamp 2017 II. Organizator nie gwarantuje żadnych konkretnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie WinterCamp 2017 II.
 13. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać WinterCamp 2017 II lub przerwać je, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych – w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie WinterCamp 2017 II nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania WinterCamp 2017 II ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w WinterCamp 2017 II, pomniejszoną o koszty organizacji WinterCamp 2017 II, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania WinterCamp 2017 II. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.
 14. Uczestnictwo w WinterCamp 2017 II jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora – o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.
 15. Uczestnictwo w WinterCamp 2017 II jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.

Partnerzy WinterCamp 2.0

title