Regulamin WinterCamp 2016

1. Wintercamp 2016 – zwane dalej „WC 2016” jest szkoleniem, które odbędzie się w dniach 11-14.02.2016 r. (I edycja) i 18-21.02.2016 r. (II edycja) na Turbaczu i najbliższej okolicy, mającym na celu przybliżenie uczestnikom szkolenia praktycznych zasad postępowania w trakcie zimowego wypoczynku w górach, w tym zimowego biwakowania. Organizatorem szkolenia jest Polish Outdoor Group, ul. Grzegórzecka 69/13, 31-559 Kraków oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las (zwana dalej Organizatorem), wpisana pod numerem 0000345949 do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

2. Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pozostające pod stałą opieką prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób, które:
a) wypełniły i przekazały Organizatorowi ankietę zgłoszeniową za pośrednictwem serwisu internetowego: http://www.wintercamp.org.pl
b) zostały zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w szkoleniu – otrzymały e-maila z potwierdzeniem zakwalifikowania,
c) uiściły opłatę za udział w szkoleniu kwotę 389 zł (zgłoszeni do 30 listopada 2015r.) lub 419 zł (zgłoszeni od 1 grudnia 2015 r.) w określonym przez organizatora terminie. Tańsza wpłata dotyczy tylko tych uczestników którzy wpłacą wpisowe w określonym przez organizatora terminie – jego przekroczenie skutkuje koniecznością uiszczenia droższego wpisowego.
Ponadto osoby niepełnoletnie zakwalifikowane do udziału muszą przesłać organizatorowi zgodę prawnych opiekunów lub wyznaczonych przez nich osób na swój udział w biwaku: „Ja (imię i nazwisko opiekuna) będący prawnym opiekunem (imię i nazwisko uczestnika) wyrażam zgodę na jego udział w organizowanym przez Polish Outdor Group oraz Stowarzyszenie Woda Góry Las szkoleniu Wintercamp 2016 odbywającym się w dniach 11-14.02.2016 r. lub 18-21.02.2016 r. na Turbaczu i najbliższej okolicy i biorę za niego pełną odpowiedzialność”.

3. Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby, które brały udział w szkoleniu Wintercamp w roku 2014 lub 2015.

4. Jeśli uczestnik po zakwalifikowaniu na szkolenie zrezygnuje z udziału z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zwróci mu opłatę na następujących zasadach:
a) rezygnacja zostanie zgłoszona do 30.11.2015 r. – przysługuje zwrot 100% wartości wpisowego
b) rezygnacja nastąpi pomiędzy 01 a 31.12.2015 r. – przysługuje zwrot 50% wartości wpisowego
c) rezygnacja nastąpi po 01.01.2016 r. lub uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu – nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo.

5. Każdy uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości, że w trakcie szkolenia realizowane będą praktycznie czynności związane z przedmiotem szkolenia, które ze swej natury mogą wiązać się z przypadkowymi drobnymi urazami, za które organizatorzy WC 2016 nie ponoszą odpowiedzialności.

6. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest ściśle stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Osoba nie stosująca się do poleceń przedstawicieli Organizatora lub spożywająca alkohol, lub inne środki odurzające w trakcie szkolenia, a także osoba zgłaszająca się do udziału w szkoleniu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może zostać usunięta ze szkolenia bez zwrotu opłaty za udział w szkoleniu. Osobie usuniętej ze szkolenia z powyższych przyczyn nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. Zasada opisana powyżej nie będzie stosowana w dniu poprzedzającym oficjalne otwarcie biwaku wobec uczestników nocujących w schronisku; nocleg taki zapewniony przez organizatora jest w cenie biwaku.

7. Przystępując do udziału w szkoleniu uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w szkoleniu. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do znacznego wysiłku fizycznego lub wyziębienia, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie Organizatorowi przed przystąpieniem do szkolenia. W takim przypadku Organizator ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w szkoleniu. Opłata uiszczona przez uczestnika niedopuszczonego do udziału w szkoleniu podlega zwrotowi w wysokości 50% wpisowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia. Dalsze roszczenia uczestnika wobec Organizatora są wyłączone.

8. W czasie szkolenia każdy uczestnik zobowiązany jest do nadzoru i pieczy nad rzeczami i wyposażeniem uczestnika. Organizator w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników związane z kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem jakichkolwiek rzeczy, w tym wyposażenia uczestnika.

9. Każdy uczestnik szkolenia bierze udział w szkoleniu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo uzyskać w siedzibie Organizatora szczegółowy program szkolenia oraz informację o ryzykach związanych z udziałem w szkoleniach.

10. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest posiadać ciepłą odzież, odzież ochronną, a także inne wyposażenie osobiste tj. namiot, śpiwór, materac – właściwe do użycia w terenie, w temperaturach zimowych. Szczegółowych informacji o wymaganiach dotyczących posiadanej odzieży i wyposażenia uczestnik może uzyskać w siedzibie Organizatora.

11. Szkolenie organizowane jest w znacznej części w terenie otwartym i w związku z tym jego przebieg jest uzależniony od warunków pogodowych istniejących w czasie szkolenia. Organizator nie gwarantuje żadnych warunków pogodowych i nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne w okresie szkolenia.

12. Organizator ma prawo w każdym czasie odwołać szkolenie lub przerwać je, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych – w tym w szczególności ze względu na złe warunki pogodowe kontynuowanie szkolenia nie będzie możliwe, lub wiązać się będzie z nadmiernym ryzykiem dla życia lub zdrowie uczestników lub przedstawicieli organizatora. W przypadku odwołania lub przerwania szkolenia ze wskazanych wyżej przyczyn Organizator zwróci Uczestnikom opłaty za udział w szkoleniu, pomniejszoną o koszty organizacji szkolenia, które Organizator poniósł lub zobowiązany jest ponieść niezależnie od odwołania szkolenia. Określony powyżej zwrot opłaty wyczerpuje roszczenia uczestnika wobec Organizatora.

13. Uczestnictwo w WC 2016 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej zawodów, w materiałach prasowych oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Organizatora – o ile w/w wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska nie jest obraźliwe.

14. Uczestnictwo w WC 2016 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych, podobnych działaniach Organizatorów.

Partnerzy WinterCamp 2.0

title